عوارض اعتیاد در زنان

عوارض اعتیاد در زنان

اعتیاد بلای دامان گیری است که شیوع آن در اغلب جوامع رو به افزایش است. شیوع اعتیاد مثل سایر انحرافات اجتماعی در مردان بیشتر از زنان است و نود و پنج درصد معتادن مرد و پنج درصد آن را زنان تشکیل می دهند. در بین معتادان زندانی شیوع آن در مردان بیشتر است، به همین دلیل شیوع...
تاثیرات مواد مخدر بر روی سیستم بدن

تاثیرات مواد مخدر بر روی سیستم بدن

تاثیرات مواد مخدر بر روی سیستم بدن موادی که موجب می شود انسان به آن ها اعتیاد پیدا کنند (مواد اعتیاد آور) به طور کلی به سه نوع، تقسیم بندی می شوند: اولین نوع از انواع مواد اعتیاد آور مواد مخدر هستند، دومین نوع مواد محرک، سومین نوع مواد توهم زا می باشند. در نوشتاری که...
رفتارهای مختل اجتماعی در اعتیاد

رفتارهای مختل اجتماعی در اعتیاد

رفتارهای مختل اجتماعی در اعتیاد     یکی از اجزای تعریف اعتیاد وابسته بودن به ماده ای است که رفتار اجتماعی را تغییر می دهد. در افراد معتاد رفتارهای نرمال خانوادگی و فردی تغییرات عمده ای می کند. این افراد از اجتماعاتی که اعتیاد آن ها مورد توجه قرار می گیرد،...
دلایل گسترش اعتیاد در جامعه چیست؟

دلایل گسترش اعتیاد در جامعه چیست؟

ترک اعتیاد اعتیاد وابستگی جسمی و روانی یک فرد به ماده مضر برای جسم است و همین مضر بودن آن است که از طرف دولت ها برای آن ممنوعیت مصرف می گذارند، ولی در برخی از کشورها مصرف برخی از آن آزاد است، هرچند که این دلیل بر اعتیاد آور نبودن آن مواد نمی شود.     در...
همه چیز درباره ترک اعتیاد

همه چیز درباره ترک اعتیاد

امروزه افراد زیادی با اعتیاد و انواع مختلف آن درگیر هستند. هدف این مقاله صرفا توضیح در مورد اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌باشد. اعتیاد به مواد مخدر می‌تواند آنقدر زندگی فرد را به خود مشغول کند که او را از انجام امور روزمره‌ی ساده نیز باز دارد. به همین دلیل در...