دلایل گسترش اعتیاد در جامعه چیست؟

دلایل گسترش اعتیاد در جامعه چیست؟

ترک اعتیاد اعتیاد وابستگی جسمی و روانی یک فرد به ماده مضر برای جسم است و همین مضر بودن آن است که از طرف دولت ها برای آن ممنوعیت مصرف می گذارند، ولی در برخی از کشورها مصرف برخی از آن آزاد است، هرچند که این دلیل بر اعتیاد آور نبودن آن مواد نمی شود.     در...