رفتارهای مختل اجتماعی در اعتیاد

رفتارهای مختل اجتماعی در اعتیاد

رفتارهای مختل اجتماعی در اعتیاد     یکی از اجزای تعریف اعتیاد وابسته بودن به ماده ای است که رفتار اجتماعی را تغییر می دهد. در افراد معتاد رفتارهای نرمال خانوادگی و فردی تغییرات عمده ای می کند. این افراد از اجتماعاتی که اعتیاد آن ها مورد توجه قرار می گیرد،...